ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดการความรู้ (KM) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
      รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา
      คู่มือสำหรับประชาชน อบต.บ้านยาง
      งบประมาณรายจ่ายประจำปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
      แผนดำเนินงานประจำปี
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การลดขั้นตอนบริการประชาชน
      ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองช่าง ] 
      


นายสงคราม  อ่อนดาบ
ผู้อำนวยการกองช่าง  7


จ.ส.ต.อำนาจ  ไชยวุฒิ
นายช่างโยธา  4


นายสมชาย  เฟื่องสกุล
ผู้ช่วยช่างโยธา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

    ทำรายการเมื่อ: 10-ธค.-08at 14:37
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
หมู่ที่  3  ตำบลบ้านยาง  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  65160
โทร.055-906173  โทรสาร.055-906172
E-mail : banyang_watbot@hotmail.com