ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนดำเนินงานประจำปี
      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      หน่วยห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองช่าง ] 
      


นายสงคราม  อ่อนดาบ
ผู้อำนวยการกองช่าง  7


จ.ส.ต.อำนาจ  ไชยวุฒิ
นายช่างโยธา  4


นายสมชาย  เฟื่องสกุล
ผู้ช่วยช่างโยธา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

    ทำรายการเมื่อ: 10-ธค.-08at 14:37
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
หมู่ที่  3  ตำบลบ้านยาง  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  65160
โทร.055-906173  โทรสาร.055-906172
E-mail : banyang_watbot@hotmail.com